Bendrosios aukciono sąlygos

1. Terminai

Auction Baltic - aukciono administratorius.

Aukcionas - prekės pardavimas per Auction Baltic administruojama interneto svetainę.

Automatinis statymas - statymas, kurį atlieka sistema už vartotoją, jam suvedus automatinio statymo duomenis.

Bendrosios aukciono sąlygos - tai yra šios aukciono sąlygos.

Interneto svetainė – www.auction-baltic.com interneto svetainė.

Įvykęs aukcionas - aukcionas, kurio metu rezervuota kaina buvo pasiekta arba, jeigu tai nėra rezervuotos kainos aukcionas – buvo atliktas bent vienas statymas lygia ar didesne kaina nei nurodyta pradinė prekės kaina.

Neįvykęs aukcionas - aukcionas, kurio metu rezervuota kaina nebuvo pasiekta.

Pardavėjas – asmuo, kuris nori parduoti savo prekes per Auction Baltic interneto svetainę.

Pardavėjo mokestis - mokestis, kurį pardavėjas turi sumokėti Auction Baltic nuo galutinės prekės pardavimo kainos. Mokestis yra lygus 14,1%.

Pirkėjas - vartotojas, kuris buvo paskelbtas įvykusio aukciono laimėtoju.

Pirkėjo mokestis – mokestis, kurį pirkėjas turi sumokėti Auction Baltic nuo galutinės prekės pirkimo kainos. Mokestis yra lygus 2,3%.

Pirkimo pardavimo sutartis – sutartis, kuri yra sudaroma su pirkėju.

Prekė – bet koks turtinis vienetas, kuris yra parduodamas per Auction Baltic organizuojamą aukcioną.

Rankinis statymas - statymas, kurį vartotojas atliko rankiniu būdu.

Rezervuota kaina – minimali prekės kaina, kurią pasiūlo pardavėjas. Rezervuota kaina yra paslėpta, tačiau tuo atveju, kai prekės rezervuota kaina jau yra pasiekta, prie prekės yra nurodoma, kad rezervuota kaina pasiekta. 

Specialiosios aukciono sąlygos - aukciono sąlygos, kurios gali papildyti arba pakeisti

Bendrąsias aukciono sąlygas.

Statymo žingsnis - minimali suma, kuri yra reikalinga, jog būtų atliktas didesnis statymas aukcione, nei prieš tai buvęs.

Statymas - aukcione atliktas statymas, kuris yra nepakeičiamas, ir buvo atliktas aukciono vartotojo.

Vartotojas – bet kuris asmuo, užsiregistravęs Auction Baltic interneto svetainėje ir turintis visus legalius įgaliojimus atlikti statymus.

2. Bendrųjų sąlygų taikymas

2.1. Šios Bendrosios aukciono sąlygos yra taikomos apibūdinti bendravimo sąlygas tarp pirkėjų ir Auction Baltic bei dalyvavimo aukcionuose sąlygas.

2.2. Jokios kitos bendrosios sąlygos nėra taikomos, jei su klientu nėra pasirašyta Specialiųjų aukciono sąlygų sutartis.

3. Aukciono organizavimas

3.1. Auction Baltic vykdo visą aukciono organizavimą, paruošimą, vykdymą ir užbaigimą.

3.2. Auction Baltic aukciono metu arba prieš jam prasidedant gali imtis šių veiksmų be jokio išankstinio įspėjimo:

3.2.1. Pašalinti vartotojus iš aukciono;

3.2.2. Nepripažinti statymo galiojančiu;

3.2.3. Ištaisyti Auction Baltic klaidas aukcionuose be galimybės vartotojui šias klaidas panaudoti savo naudai

3.2.4. Imtis bet kokių kitų veiksmų, kurie Auction Baltic manymu gali būti reikalingi

3.3. Auction Baltic turi teisę reikalauti išankstinio mokėjimo prieš vartotojui dalyvaujant aukcionuose ir/arba dalyvaujant pirkimuose arba reikalauti kitokios formos užtikrinimo dėl atsiskaitymo laimėjus aukcioną.

3.4. Auction Baltic privalo priimti sprendimą po to, kai aukcionas įvyko ar neįvyko.

4. Aukcionas

4.1. Auction Baltic pasilieka teisę vienašališkai atšaukti aukcioną, nutraukti aukciono vykdymą anksčiau laiko nei nurodyta aukcione arba pratęsti aukcioną. 

4.2. Užsiregistruodamas į sistemą vartotojas supranta ir nurodo, jog žino, kad internetinis aukcionas gali susidurti su techninėmis kliūtimis. Auction Baltic atmeta bet kokią atsakomybę už bet kokią tiesioginę ir/ar netiesioginę žalą, kuri atsirado bet kokiu būdu, įskaitant, bet neapsiribojant, žalą, kuri padaryta naudojantis auctionbaltic.com interneto svetaine. 

4.3. Auction Baltic neprisiima jokios atsakomybės dėl patirtų nuostolių, kuriuos klientas gali patirti dėl neveikiančios auctionbaltic.com interneto svetainės.

4.4. Jei auction-baltic.com interneto svetainė būna nepasiekiama visiems svetainės vartotojams dėl techninių puslapio veikimo sutrikimų, tai Auction Baltic įsipareigoja pratęsti galimybę vykdyti statymus aukcione 24 valandoms.

4.5. Auction Baltic neprisiima jokios atsakomybės už padarinius ir/ar nuostolius, kurie atsiranda ir/arba kuriuos sukelia:

4.5.1. Dėl interneto svetainės sutrikimo, kuris svetainę paveikė taip, jog interneto svetaine nebuvo galima naudotis;

4.5.2. Bet koks aukciono specifikacijų neatitikimas, kuris yra svetainėje lyginant su realiomis specifikacijomis;

4.5.3. Svetainėje pateikta informacija, kuri yra neteisinga, neaktuali arba neišsami;

4.5.4. Dėl vartotojo veiksmų, kurie buvo vartotojui aprašyti aukciono interneto svetainėje;

4.5.5. Neteisėtas naudojimasis svetaine, įskaitant atvejus, kurie gali atsirasti dėl trečiosios šalies;

4.5.6. Bet kokie pardavėjo veiksmai, kurie atsiranda sudarius pirkimo pardavimo sutartį su pardavėju.

5. Statymai ir pirkimo pardavimo sutartis

5.1. Vartotojas gali atlikti statymus interneto svetainėje viename ar daugiau aktyvių aukcionų. Padarytas statymas yra neatšaukiamas ir besąlygiškas. 

5.2. Auction Baltic gali be jokio paaiškinimo atmesti statymą. 

5.3. Statymai yra atliekami neskaičiuojant PVM, kuris yra taikomas pagal pardavėjo vietos įstatymus ir neskaičiuojant pirkėjo mokesčio. 

5.4. Statymai gali būti rankiniai arba automatiniai. Atlikdamas rankinį statymą vartotojas turi įvesti tikslią sumą, kurią nori statyti konkrečiame aukcione. Automatinio statymo atveju vartotojas turi įvesti maksimalią sumą, kurią norėtų statyti konkrečiame aukcione. Įvykus trečiosios šalies statymui, kuris yra didesnis už vartotojo statymą, kuris pasirinkęs automatinį statymą, sistema iškart atliks per vieną statymo žingsnį didesnį statymą, tačiau neviršijanti parinktos maksimalios vartotojo automatinio statymo sumos.

5.5. Auction Baltic turi teisę pripažinti, kad klientas atlikdamas statymą padarė klaidą ir tokiu atveju statymą pripažinti negaliojančiu. Vartotojas neturi galimybės gauti teisių priimti šį sprendimą.

5.6. Pirkimo sutartis dažniausiai yra sudaroma su vartotoju, kuris atliko didžiausią statymą ir buvo pasiekta prekės Rezervuota kaina.

5.7. Per 72 valandas po to, kai aukcionas būna uždaromas (savaitgaliai bei šventinės dienos nėra skaičiuojamos į šį laiką) pirkėjas yra informuojamas el. laišku, jog su juo yra sudaroma pirkimo pardavimo sutartis. Jei per šį laiką vartotojas atlikęs didžiausią statymą šio el. laiško negauna, tai reiškia, kad jo laimėjimas nebuvo patvirtintas. Auction Baltic nėra įpareigoti pateikti paaiškinimą, jei laimėjimas nėra patvirtintas.

5.8. Jei aukcioną vykdo antstolis arba yra parduodama konfiskuota prekė, tai atitinkamas priskirtas atstovas turi stebėti aukciono eigą.

6. Įsipareigojimas pateikti informaciją apie prekę

6.1. Pirkėjui turi būti suteikta teisė prekę apžiūrėti iki aukciono pabaigos, jei pirkėjas to prašo.

6.2. Prekių aprašymai ir visa informaciją, kurią pateikia Auction Baltic arba yra pateikiama Auction Baltic vardu trečiųjų asmenų, turi būti pateikta kiek įmanoma detaliau ir tiksliau, tačiau visa ši informacija gali būti traktuojama tik kaip rekomendacijos. Auction Baltic ir/arba pardavėjas negarantuoja už pateiktos informacijos tikslumą.

6.3. Auction Baltic neatsako už galimus prekių aprašymo netikslumus ir/ar neišsamų prekės aprašymą. Jei paaiškėja, kad prekė neatitinka jos aprašymo po to, kai pirkėjas jau yra pateikęs statymą arba sudaręs pirkimo-pardavimo sutartį, tai ši situacija nesuteikia pirkėjui teisės atsiimti statymą arba nutraukti sutartį.

6.4. Jei Auction Baltic ir/arba pardavėjas pateikia prekės pavyzdį, modelį ar kiekį, tai ši informacija visada yra tik informacinio pobūdžio. Jei gavus prekę modelis, kiekis, kuris buvo nurodytas konkrečiame aukcione, ar kita informacija, kuri buvo pateikta aukciono metu, skiriasi, nuo prekės, kuri buvo pristatyta, tai pirkėjui nesuteikia jokių teisių reikšti pretenzijas ar prašyti kompensacijos už atsiradusius neatitikimus.

6.5. Pastebėjus informacijos neatitikimus aukciono metu Auction Baltic privalo kuo greičiau tą informaciją pakeisti į teisingą. Pirkėjas neturi jokių teisių pasinaudoti informacijos netikslumu savo naudai.

6.6. Pirkėjas arba jo įgaliotas asmuo yra įpareigoti apžiūrėti prekę vietoje jos pasiėmimo metu. Pasirašydamas perdavimo aktą pirkėjas arba jo įgaliotas asmuo patvirtina, kad neturi jokių pretenzijų dėl prekės būklės.

7. Pirkėjo įsipareigojimai

7.1. Pirkėjas yra įpareigotas per 48 valandas nuo patvirtinimo, jog laimėjo konkretų aukcioną, t. y. nuo to laiko, kai gavo el. laišką su patvirtinimu, jog aukcionas laimėtas, atlikti pavedimą į Auction Baltic sąskaitą pagal pateiktą išankstinę sąskaitą faktūrą ir/arba pirkimo pardavimo sutartį. Mokėjimas turi būti atliktas eurais, nebent išankstinėje sąskaitoje faktūroje arba pirkimo pardavimo sutartyje yra nurodyta kita valiuta.

7.2. Jei pirkėjas neatlieka mokėjimo už prekę laiku, tai pirkėjas privalo sumokėti 10% nuo sumos, kuri buvo pateikta apmokėjimui kaip vienkartinę kompensaciją atsiradusią dėl patirtų aukciono organizavimo ir kitų išlaidų. Taip pat pirkėjui yra skaičiuojamos palūkanos už kiekvieną pradelstą mokėjimo dieną po 0,06% už dieną, nuo tos dienos, kai turėjo būti atliktas mokėjimas. 

7.3. Jei mokėjimo suma nepadengia viso įsiskolinimo, tai pirmiausia yra dengiamos seniausios skolos tokia tvarka: pirmiausia sudengiamos sąskaitos už patirtus nuostoliu ir/ar išlaidas, po to sudengiami priskaičiuoti delspinigiai, po to sudengiamos sąskaitos už perkamą prekę.

8. Garantijos, kompensacijos ir pareiškimai

8.1. Aukciono prekės yra parduodamos “taip, kaip atrodo” įkėlimo į aukcioną metu, tai yra jos yra parduodamos su visais susijusiais trūkumais ir privalumais. Auction Baltic ir/arba pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl patirtų nuostolių susijusių su matomais ar paslėptais defektais. Taip pat nėra suteikiamos jokios garantijos dėl pateikiamų dokumentų išsamumo, numerių, eksploatacinių savybių informacijos teisingumo. 

8.2. Auction Baltic ir/arba pardavėjas turi stengtis kiek įmanoma labiau, kad aukcione parduodamų prekių aprašymas būtų kuo įmanoma platesnis, išsamus, teisingas ir aiškus. Taip pat nuotraukos turi būti padarytos kiek įmanoma aiškesnės. Tuo pačiu Auction Baltic neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią žalą, kuri galėtų atsirasti dėl neteisingos arba neišsamios informacijos pateikimo. 

8.3. Auction Baltic ir/arba pardavėjas nesuteikia jokių garantijų aukciono prekėms ir atsisako bet kokių trečiųjų šalių pretenzijų.

8.4. Bet kokie kabeliai, laidai ar kitos jungiamosios dalys skirtos elektros energijos, kontrolės ar gamybos prietaisams yra parduodami iki pirmojo saugiklio arba pirmosios montavimo vietos, nebent yra nurodyta kitaip specialiosiose aukciono sąlygose. Požeminės ar bet kokios kitokios įmontuotos jungtys nėra parduodamos kartu su preke, jei tai nėra nurodyta specialiosiose aukciono sąlygose.

8.5. Auction baltic neprisiima jokios atsakomybės, jei į nupirktą prekę nuosavybės teisę pareiškia trečioji šalis. Taip pat Auction Baltic neprisiima jokios atsakomybės dėl galimo ar negalimo nupirktos prekės perdavimo trečiajai šaliai. 

8.6. Bet kokie defektai, nepatenkinti pirkėjo arba trečiosios šalies lūkesčiai nesuteikia jokių teisių kreiptis dėl žalos atlyginimo pirkėjui arba trečiajai šaliai.

8.7. Pirkėjas privalo atlyginti visus nuostolius Auction Baltic ir/arba pardavėjui, kurie gali atsirasti dėl trečiųjų šalių pretenzijų, kylančių iš sudarytos pirkimo pardavimo sutarties. 

9. Saugumo priemonės apžiūrų metu

9.1. Nei Auction Baltic nei pardavėjas nėra atsakingi už bet kokią žalą, kuri gali būti susijusi su patekimu į pastatus, vykdant įrangos apžiūrą.

9.2. Įrangos apžiūros, pakrovimo ar kitu metu, kada pirkėjas arba jo įgaliotas asmuo yra šalia prekės, atvyksta į pastatą, kuriame yra prekė ar bet kokiu kitu būdu atvyksta patikrinti prekės yra patys atsakingi už savo saugumą ir privalo imtis tų saugumo priemonių, kurios yra reikalaujamos pagal toje šalyje, kurioje yra prekė, galiojančius įstatymus.

10. Pirkimas

10.1. Kai tik pirkėjas atlieka visus reikalingus mokėjimus, tai tuomet jis yra įpareigotas atvykti atsiimti prekės Auction Baltic nurodytu laiku į Auction Baltic nurodytą vietą. Prekės atsiėmimo vietoje pirkėjas arba jo įgaliotas asmuo privalo turėti pirkėjo tapatybę patvirtinančius dokumentus ir/arba įgaliojimus įrodančius galias veikti pirkėjo vardu. Įrangos paėmimas yra prilyginamas pirkimo įvykdymui. 

10.2. Pirkėjas yra atsakingas, jog prekių atsiėmimas vyktu paskirtu laiku, o Auction Baltic yra atsakingas už prekės perdavimo organizavimą.

10.3. Jei pirkėjas atsisako arba neatvyksta atsiimti prekės, bet nepateikia jokio paaiškinimo kodėl neatvyko atsiimti prekės, tačiau yra sumokėjęs visą pirkimo sumą, tai Auction Baltic saugos prekę ne ilgiau nei 30 kalendorinių dienų, tačiau visa rizika už prekę lieka pirkėjui. Saugojimo laikotarpis gali būti pakeistas vienašališkai Auction Baltic nuomone, kai Auction Baltic apie tai praneša pardavėjui. Jei pirkėjas visgi atvyksta pasiimti prekės, tai jis privalo padengti įrangos saugojimo, draudimo ir administracinius kaštus, kurie yra lygus 20,00 eurų be PVM už vieną kalendorinę dieną, bet ne mažiau nei 200,00 eurų. 

10.3.1. Jei pirkėjas po 30 kalendorinių dienų arba po nurodyto saugojimo periodo įrangos visgi neatvyksta pasiimti, tai yra laikoma, kad pirkėjas atsisakė nuosavybės teisių į prekę ir Auction Baltic vėl turi visas teises pardavinėti prekę kitame aukcione. Šio straipsnio taikymo metu Auction Baltic išlaiko teisę reikalauti, jog bet kuriuo metu būtų vykdomos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos, o taip pat reikalauti kompensacijos ir visų nuostolių kompensavimo, t. y. aukciono pardavėjo ir aukciono pirkėjo mokesčių, saugojimo, administracinių, draudimo kaštų padengimo ir bet kokių kitų kaštų, kurie gali atsirasti iš pirkimo-pardavimo sutarties nevykdymo aplinkybių.

10.4. Pirkėjas yra atsakingas už visų reikalavimų įvykdymą, kurie gali būti susiję su prekės eksportavimu ir/arba importavimu iš/į bet kurią Europos Sąjungos ar kitą šalį. Tai reiškia, kad pirkėjas turi laikytis tos šalies įstatymu, kurioje yra vykdomas pardavimas ir mokėjimas. Taip pat pardavėjas turi sumokėti tos šalies atitinkamus mokesčius, surinkti reikalingus dokumentus ir, jei yra reikalinga, gauti specialius leidimus transportavimui. 

10.5. Auction Baltic nėra nei įrangos siuntėjas, nei gavėjas, todėl atliekant transportavimą pirkėjas privalo būti įrašytas kaip prekių siuntėjas ir gavėjas visuose dokumentuose, kurie susiję su transporto bei muitinės paslaugomis.

10.6. Prekės nuosavybės perdavimas įvyksta kartu su perdavimo akto pasirašymu. Jei prekės perdavimo metu pirkėjas dar yra nesumokėjęs už prekę, tai prekės ir nuosavybės perdavimas nėra vykdomas. Jei prekę sudaro keletas daiktų, tai tokiu atveju nuosavybės teisės perdavimas vyksta pasirašius vieną perdavimo aktą, kuris yra susijęs su konkrečiu aukcionu ir/ar pirkimo-pardavimo sutartimi.

10.7. Jei pirkėjas nori naudoti savo krovos priemones kraunant prekę, tai jis privalo gauti raštišką Auction Baltic ir/arba pardavėjo sutikimą. Taip pat pirkėjas patvirtina, jog žino, kad jo krovos technika privalo atitikti jai keliamus sertifikavimo ir krovos reikalavimus. 

10.8. Pirkėjas privalo pats išardyti arba išmontuoti prekę, jei tai yra būtina ir nebuvo padaryta prieš parduodant prekę, tačiau tai atlikti gali tik gavęs Auction Baltic arba pardavėjo raštišką sutikimą. Jei išardymo ar išmontavimo metu pirkėjas padaro kažkokius nuostolius Auction Baltic, pardavėjui arba trečiajai šaliai, kurie kyla dėl išardymo ar išmontavimu metu atsiradusių trūkumų, tai pirkėjas privalo jiems atlyginti visus nuostolius. 

10.9. Jeigu prekės pakrovimo, išmontavimo, ardymo metu susidaro kažkokios atliekos ar šiukšlės, tai pirkėjas yra atsakingas už tų atliekų ar šiukšlių pašalinimą pagal tos šalies, kurioje yra vykdomas įrangos perdavimas ir/ar pirkimas įstatymus.

10.10. Jeigu paaiškėja, kad prekės yra neįmanoma transportuoti dėl galimos žalos pastatams ir/arba patalpoms, kuriuose arba šalia kurių yra prekė, tai Auction Baltic gali nutraukti pirkimo pardavimo sutartį apie tai pranešusi pirkėjui el. laišku ir/arba registruotu laišku. Tokiu atveju Auction Baltic ir/arba pardavėjas yra įpareigoti grąžinti tik tą pinigų sumą, kurią pirkėjas jau buvo sumokėjęs. 

10.11. Jei pirkėjo prekės trukdo atlikti kitų prekių pakrovimą arba trukdo trečiosioms šalims vykdyti savo veiklą, tai pirkėjas privalo nedelsiant organizuoti prekės transportavimą Auction Baltic nurodyta data, iškart po to, kai Auction Baltic apie tai jam praneša el. laišku ir/arba registruotu laišku apie konkrečią datą. Jeigu pirkėjas negali atlikti transportavimo laiku, tai jis gali prekę patraukti taip, kad ji netrukdytų kitiems krovimams arba trečiosioms šalims. Jei pirkėjas pats to neatlieka laiku arba atlikti negali, tai Auction Baltic atlieka prekės patraukimą į kitą vietą, tačiau visos rizikos lieka pirkėjui, o kaštus, atsiradusiu dėl šių veiksmų, pirkėjas turi padengti.

11. Pirkimo pardavimo sutarties nutraukimas

11.1. Jei pirkėjas nevykdo bent vieno iš įsipareigojimų, kurie yra pirkimo pardavimo sutartyje, įskaitant, bet neapsiribojant:

  • nesumokėjus arba laiku nesumokėjus prekės pirkimo kainos
  • neatvykus arba neatvykus laiku pasiimti prekės
  • nepateikus arba laiku nepateikus informacijos ir/arba dokumentų reikalingų įvykdyti pirkimą
  • pirkėjas vykdydamas pirkimą pažeidžia įstatymus

pirkimo pardavimo sutartis su pirkėju gali būti nutraukta vienašališkai Auction Baltic arba pardavėjo iniciatyva, pirkėją įspėjant raštu. Pirkėjas neturi jokios teisės reikalauti kompensacijos už patirtus nuostolius ar žalą. Šiuo atveju nei pardavėjas nei Auction Baltic nepraranda teisės reikalauti kompensacijos už patirtus nuostolius.

11.2. Auction Baltic ir/arba pardavėjas gali nutraukti pirkimo pardavimo sutartį vienašališkai tuo atveju, jei Auction Baltic paprašius pateikti dokumentus, užtikrinančius sutarties įvykdymą, jie yra nepateikiami arba yra pateikiami su nepakankamu informacijos kiekiu, kuris leistų įsitikinti pirkėjo galimybėmis įvykdyti pirkimo pardavimo sutarties sąlygas. 

11.3. Auction Baltic ir/arba pardavėjas gali nutraukti pirkimo pardavimo sutartį vienašališkai tuo atveju, jeigu viena iš šalių sužino, jog pirkėjas gali neįvykdyti pirkimo pardavimo sutarties sąlygų dėl bankroto grėsmės arba galimo mokėjimo sulaikymo ir/arba sustabdymo.

11.4. Nutraukus sutartį su pirkėju remiantis 11.1, 11.2, arba 11.3 punktais pirkėjas privalo atlyginti patirtą žalą, nuostolius ir kitus kaštus, kuriuos patyrė Auction Baltic ir pardavėjas. Nuostolių mokėjimas turi būti atliktas į nurodytą Auction Baltic banko sąskaitą, o pervesta turi būti visa suma priklausanti Auction Baltic ir pardavėjui. Taip pat pirkėjas negali prašyti kompensacijos pagal šių bendrųjų sutarties sąlygų 12.1 punktą.

11.5. Jei pirkėjui vykdant prekės išmontavimo ar išardymo darbus Auction Baltic arba pardavėjas pastebi, kad tai gali sukelti didelių apgadinimų pastatui, kuriame yra prekė ir/arba pastatams esantiems šalia, tai Auction Baltic gali nutraukti pirkimo pardavimo sutarties vykdymą pardavėjo iniciatyva. Tokiu atveju Auction Baltic ir/arba pardavėjas neatlygina jokios žalos ar nuostolių, kuriuos patyrė pirkėjas.

11.6. Jei vykdant pirkimo pardavimo sutartį Auction Baltic pastebi, kad dėl jos tolesnio vykdymo procesas tampa neįmanomas arba itin sudėtingas ir/arba sutarties vykdymo kaštai tampa neproporcingai dideli prekės pardavimo kainai, tai Auction Baltic gali nutraukti sutarties vykdymą vienašališkai. Šiuo atveju pirkėjas neįgauna jokios teisės prašyti bet kokio žalos ar nuostolių atlyginimo iš Auction Baltic.

11.7. Jei transportavimas ir arba pirkimo pardavimo sutarties vykdymas Auction Baltic arba pardavėjui tampa neįmanomas dėl force majeure aplinkybių (gaisro, vagystės, gamtos stichinių nelaimių ir t. t.), tai Auction Baltic ir/arba pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo pardavimo sutarties vykdymą. Tokiu atveju Auction Baltic ir/arba pardavėjas neatlygina jokios žalos ar nuostolių, kuriuos patyrė pirkėjas.

11.8. Po to, kai prekės jau perėjo pirkėjo atsakomybėn ir/arba tapo pirkėjo nuosavybe, tai pirkėjas negali reikalauti, kad pirkimo pardavimo sutartis būtų nutraukta ir/arba panaikinta. 

11.9. Jeigu pirkimo pardavimo sutarties su pirkėju yra nutraukiama remiantis šių bendrųjų sąlygų 11.1, 11.2, 11.3 punktais. Tai pirkėjas yra įpareigotas sumokėti kompensaciją už patirtus administravimo, sandėliavimo, draudimo, transportavimo ir kitus kaštus, kuri yra lygi 22% nuo galutinės prekės pardavimo kainos.

12. Atsakomybės

12.1. Auction Baltic atsakomybė atlyginti nuostolius, kurie gali atsirasti iš šių bendrųjų aukciono sąlygų ir/arba specialiųjų aukciono sąlygų ir/arba pirkimo pardavimo sutarties, apsiriboja tokia suma, kurią nukentėjusysis gali reikalauti iš draudimo bendrovės. Jei šios sumos, kuri gali būti reikalaujama iš draudimo kompanijos nepakanka nuostoliams atlyginti, tai tokiu atveju Auction Baltic finansinė atsakomybė yra apribojama iki maksimalios 1 000,00 (vienas tūkstantis, 00 ct) eurų sumos. 

12.2. Bet kokios pirkėjo reikalavimo teisės nustoja galioti praėjus 7 dienoms po prekės paėmimo, t. y. pasirašius priėmimo-perdavimo aktą. 

12.3. Auction Baltic nėra atsakingi už jokius netiesioginius nuostolius, pvz. prarastą pelną, negautas pajamas ir t. t. 

12.4. Auction Baltic ir/arba pardavėjas neturi atlyginti pirkėjui jokių nuostolių, kurie galėtų atsirasti dėl matomų ar paslėptų defektų, dėl pateiktos informacijos tikslumo ir/arba pilnumo, dėl prekės veikimo arba neveikimo, dėl prekės likvidumo, dėl atsiradusių trečiųjų šalių teisių į prekę.

12.5. Bet kokie gedimai ar defektai, nepriklausomai nuo jų kilmės, nepateisinti pirkėjo lūkesčiai, trečiųjų šalių reikalavimo teisės ar bet kokie kiti faktoriai sukėlę nuostolius pirkėjui, nesuteikia jam teisės reikalauti nuostolių atlyginimo iš Auction Baltic.

12.6. Auction Baltic ir/arba pardavėjas nėra atsakingi už bet kokius matomus ar paslėptus defektus. Pirkėjas privalėjo atlikti įrangos vertinimą pagal 6 šių bendrųjų sąlygų punkte aprašytą tvarką, o tai padaręs ir radęs defektų apie juos pranešti Auction Baltic. Jei pirkėjas to nepadarė, tai bet kokie defektai yra pirkėjo atsakomybė.

12.7. Auction Baltic neprisiima jokios atsakomybės už trečiųjų šalių pareiškimus dėl intelektinės teisės nuosavybės. Pirkėjas patvirtiną, jog žino, kad tokios teisės gali būti pareikštos iš trečiųjų šalių. 

12.8. Auction Baltic nėra atsakingi už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, kurią sukėlė ar galėjo sukelti nupirkta prekė pirkėjui ar tretiesiems asmenims.

12.9. Auction Baltic ir/arba pardavėjas nėra atsakingi už žalą žmonėms ar daiktams, kurią sukėlė pirkimo-pardavimo sutarties vykdymas. Už šią žalą yra atsakingas pirkėjas.

12.10. Auction Baltic ir/arba pardavėjas nėra atsakingi, jei nupirkta prekė neatitinka Europos Sąjungos direktyvų ir reikalavimų, įstatymų arba bet kokių kitų reikalavimų.

12.11. Auction Baltic ir/arba pardavėjas nėra atsakingi, už tai, kad dėl techninių aukciono sistemos gedimų ir/arba bet kokių kitų techninių problemų atsiradusių vykstant aukcionui, pirkėjas negalėjo atlikti statymo, prisijungti prie aukciono sistemos ar kitaip dalyvauti aukcione. 

12.12. Auction Baltic ir/arba pardavėjas nėra atsakingi, už virusų padarytą žalą, kurie galėjo plisti per Auction Baltic interneto svetainę. 

12.13. Auction Baltic ir/arba pardavėjas nėra atsakingi, už bet kokią žalą, kuri galėjo atsirasti dėl neteisingai pateiktos, pasenusios ar nepilnos informacijos, nepriklausomai nuo to ar ši informacija buvo pateikta Auction Baltic svetainėje ar ši informacija buvo pateikta aukciono nuorodose į trečiųjų šalių svetaines. 

12.14. Auction Baltic ir/arba pardavėjas nėra atsakingi, už bet kokią žalą gamtai, kuriuos gali sukelti veiksmai susiję su nupirkta preke.

12.15. Auction Baltic negali garantuoti, kad pardavėjas tikrai parduos įrangą įvykus aukcionui ir Auction Baltic negarantuoja, kad parduodamos prekės nėra apribotos teismo areštais ar bet kokiais kitais apribojimais, kurie gali neleisti parduoti prekės. Taip pat Auction Baltic nėra atsakingi už intelektinės nuosavybės trečiųjų šalių apribojimus parduoti prekes. 

12.16. Auction Baltic nėra atsakingi už žalą, kurią gali patirti pirkėjas, kuri yra susijusi su bet kokiu vėlesniu įrangos realizavimu ir/ar pardavimu. Taip pat Auction Baltic nėra atsakingi už žalą, kuri gali būti susijusi su pardavimo apribojimais dėl trečiųjų šalių teisių ar intelektinių teisių į prekę. 

12.17. Auction Baltic atsakomybė pagal šias bendrąsias sutarties sąlygas apsiriboja ir nėra taikoma, jei sukelta žala įvyko dėl didelio aplaidumo (gross negligence)  asmenų, kurie buvo pasamdyti trečiųjų šalių ar pardavėjo.

13. Bendrųjų sutarties sąlygų veikimas bei jų keitimas

13.1. Jei kuris nors Bendrųjų aukciono sąlygų punktas tampa negaliojantis arba yra panaikinamas, tai visos kitos sąlygos lieka tos pačios. Auction Baltic yra įpareigoti tokiu atveju pateikti Bendrųjų aukciono sąlygų pataisymus arba pakeitimus.

13.2. Bet kokie nukrypimai, kurie neaprašyti nei Bendrosiose aukciono sąlygose, nei Specialiosiose aukciono sąlygose, gali būti patvirtinti galiojančiais tik tuo atveju, jei juos raštu patvirtino Auction Baltic atstovas.

13.3. Prie Bendrųjų aukciono sąlygų gali būti pateikiama ir Specialioji aukciono sutartis, kuri yra lygiateisis dokumentas. Jeigu tarp šių dokumentų atsiranda priešprieša, tai viršumo teisę priimant sprendimą turi Specialiosios aukciono sąlygos.

13.4. Auction Baltic  bet kuriuo metu gali keisti Bendrąsias ir Specialiąsias aukciono sąlygas, o jos įsigalioja per 48 valandas nuo to laiko, kai apie tai buvo pranešta vartotojui el. laišku.

14. Taikoma teisė

14.1 Bendrosioms ir Specialiosioms aukciono sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir teisės aktai.

14.2. Kilus problemoms, kurios turi būti sprendžiamos teisiniu būdu, teisminis procesas turi vykti Lietuvos Respublikos teismų sistemoje.

14.3. Kilus neatitikimams tarp lietuviškų ir angliškų Bendrųjų ir/arba Specialiųjų aukciono sąlygų, turi būti vadovaujamasi lietuviška sąlygų versija.